Milieuraad en Natuurplatform Zwolle hebben een uitvoerige zienswijze ingediend op de Zwolse Omgevingsvisie.

De zienswijze is te lezen via deze link:  Zienswijze omgevingsvisie, 25 aug,-def

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen

 • Afwijzing van de extreme groeiambitie die in deze visie als onafwendbaar gegeven opgesloten zit. Ontwikkel scenario’s met verschillende prognoses inclusief de uitvoeringsconsequenties.
 • Verwerk de effecten van OER (omgevings-effectrapportage) en m.e.r. (milieu-effectrapportage) eerst in een aangepaste structuur/omgevingsvisie en leg deze opnieuw formeel ter visie. Mogelijk vertraagt dit enkele maanden, maar het leidt wel tot betere besluitvorming.
 • Stel de uitvoeringsagenda rond biodiversiteit, natuurwaarden en versterken van de groene structuur voor de stad vast gelijktijdig met het aangeven van locaties voor woningbouw en andere ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen. Alleen zo worden natuur en milieubelangen hierbij voldoende geborgd.
 • Stel de omgevingsvisie bij door een natuurwaardenkaart er integraal in te verweven (zie ook onze eerdere notitie). Gebruik deze ook als toetssteen bij het afgeven van omgevingsvergunningen.
 • Stel een uitvoeringsplan op om energieneutraliteit te bereiken. Besteed hierin extra aandacht aan energiebesparing
 • Werk de klimaathoofdstructuur in de definitieve omgevingsvisie beter en concreet uit, en licht de bijbehorende doelstellingen toe.
 • Groene Vingers zijn een hoofdelement in zowel de identiteit als de natuurlijke kwaliteit van Zwolle. Stel nu de onaantastbare contouren hiervan vast, gekoppeld aan een visie op bescherming en versterking.
 • Voorzie de parken van een matrix, in lijn met onze eerdere notitie . Geef daarbij welke waarden de parken vertegenwoordigen en koppel dit aan een lange termijnplanning.
 • Zorg voor duidelijke overzichtskaarten met thema’s infrastructuur, en milieustructuurvisie.
 • Verdiep de omgevingsvisie en verdere uitwerkingen zo dat op de langere termijn actualisatie alleen onder strikte voorwaarden mogelijk is. Dit geeft maximale bescherming aan de kernkwaliteiten en eigen kracht van Zwolle.
 • Regel in de komende participatieverordening de zienswijze- en bezwaar-termijnen zo dat maximale respons te verwachten is, dat is zeker niet in zomervakantietijd.

Zwolle, 25 augustus 2020

Terug naar de vorige pagina