Natuurplatform en werkgroep Milieuzorg

Natuurplatform

Natuurorganisaties bundelen hun kennis en ervaring over natuur en milieu in de gemeente Zwolle. Zwolle Groenstad, IVN afd. Zwolle (natuur en milieu-educatie), Bijenteeltvereniging Zwolle, KNNV afd. Zwolle (vereniging voor veldbiologie), Werkgroep Roofvogels en Uilen Zwolle, Hengelsportvereniging Zwolle en Milieuraad Zwolle, die het platform ook faciliteert, gaan samenwerken in het NatuurPlatform Zwolle. De organisaties verwachten daardoor efficiënter te kunnen werken en beter te kunnen communiceren over zaken die meerdere organisaties aangaan.

Voor nieuwe ontwikkelingsplannen en beleidsvoorbereiding, van de gemeente Zwolle en andere organisaties, wil het platform de adviesrol actief uitvoeren. Zowel het platform als de betrokken organisaties hebben hier baat bij omdat knelpunten en kansen in een eerder stadium bekend zijn. Bij de uitwerking van plannen weten beide waar en wanneer problemen zullen opduiken. Vertraging door wettelijke procedures kan hiermee worden voorkomen. Het NatuurPlatform neemt ook initiatief door over belangrijke onderwerpen ongevraagd advies te geven. Alle deelnemende organisaties zijn actief in Zwolle en hebben een gezamenlijke achterban van meer dan 5.500, vaak actieve, inwoners.

Bekijk direct onze uitgaves:

Download de flyer Natuurplatform 2015:
Flyer natuurplatform 2015

Wat is het milieuplatform Zwolle?

Fietsersbond Zwolle, Blauwvingerenergie, Duurzaam Zwolle, Buurkracht, en de Milieuraad zijn in 2016 samen een Zwolse Milieuplatform gestart. De Milieuraad heeft tevens de coördinatie van het nieuwe Milieuplatform op zich genomen. Een van de gezamenlijke ambities die verder uitgewerkt worden is duurzame mobiliteit.

Verduurzaming van mobiliteit vraagt om het maken van keuzen. Dat betekent onder meer, op lokaal niveau, verdere verschuiving van auto naar bijvoorbeeld fiets, e-bikes, e-scooters en auto's zonder uitstoot. Behalve de verduurzaming van de mobiliteit zullen op de lange termijn deze doelen alleen haalbaar zijn als de mobiliteit afneemt, bijvoorbeeld in het woon-werkverkeer. Dat is nu nog niet goed bespreekbaar, maar het Milieuplatform wil dit ook graag op de agenda krijgen.

Voor Zwolle betekent dit dat de voorzieningen voor wandelaars en fietsers uitgebreid moeten worden. Voertuigen met uitstoot van CO2 zullen vervangen moeten worden door andere met weinig of geen uitstoot. De aandrijving met diesel- en benzinemotoren wordt vervangen door elektrische aandrijving. Of door gebruik van duurzame brandstoffen zoals waterstof of ammoniak. Behalve de uitstoot van broeikasgassen wordt hiermee ook de andere uitstoot, zoals fijnstof en geluid, sterk verminderd.

Het Milieuplatform wil dat deze overgang in Zwolle er zo snel mogelijk komt. Zodat op termijn al het openbaar vervoer binnen de gemeente Zwolle elektrisch aangedreven wordt. Verder kan het huidige verkeer zonder uitstoot, zoals wandelaars en fietsers, op verschillende manieren verbeterd worden. In de eerste plaats door optimaliseren van de looproutes en de fietsinfrastructuur, inclusief
stallingsmogelijkheden. Ook door nieuwe initiatieven zoals deelfietsen, fietstransferia en veel andere mogelijkheden om het fietsverkeer te stimuleren.

Daarbij hoort ook een ontmoediging van snor- en bromfietsen die voor veel uitstoot van fijnstof en lawaai zorgen. Het noodzakelijke vrachtvervoer, onder andere voor de bevoorrading van winkels, zal plaats gaan vinden vanuit aan de rand van de stad gevestigde depots. Hierbij zal gebruik worden van elektrisch aangedreven voertuigen, dit geldt ook voor bezorgdiensten.

Dit alles staat in een startnotitie die in het Milieuplatform is besproken. Er wordt gemikt op een projectgroep die zo concreet mogelijke activiteiten richting gemeente, provincie, inwoners en politiek verder uitwerkt.

 

Milieuplatform

Naam Milieuplatform Datum plaatsing
Advies Milieupunten verkiezingsprogramma’s gestuurd 07-08-2017