Aan de Zwolse gemeenteraad
Betreft: Concept Groene Agenda 2015-2025
Zwolle, 5 december 2014

Geachte raadsleden,

Op 8 december behandelt u de concept-Groene Agenda 2015- 2025. Het Natuurplatform Zwolle (NPZ) heeft deze zeer onlangs ontvangen.

We zijn positief gestemd over het feit  dat er een dialoog gaat plaatsvinden en dat het NPZ uitgenodigd is om bij de voorbereiding hiervan betrokken te worden. We maken graag van deze gelegenheid gebruik. We hebben slechts beperkte tijd gehad om de conceptversie van de Groene Agenda door te nemen. Toch hebben we al wel enkele algemene opmerkingen die bij verschillende leden van het NPZ leven.

Zo vragen wij ons af hoe ‘groen’ als in groenbeleid gedefinieerd is. Wij hebben dit namelijk niet terug kunnen vinden in het concept en het lijkt ons essentieel hier een definitie van op te nemen. Door het gebrek aan een dergelijke definitie is het moeilijk na te gaan of beleidsuitgangspunten uiteindelijk (kunnen) worden waargemaakt.

De behandelde onderwerpen hebben zijn ‘trendy’ geformuleerd, maar niet ‘SMART’ opgesteld. Dit haakt feitelijk in op het vorige punt. We zijn van mening dat de Groene Agenda aangescherpt kan worden door gebruik van meer nauwkeurige formuleringen. Maak zaken meetbaar. Bovendien is natuur- en milieubeleid naast ingaan op nieuwe ontwikkelingen zeer gebaat bij een lange termijnvisie en continuïteit. Daar hebben we in het concept te weinig van terug kunnen vinden.

In het concept is relatief veel aandacht voor recreatie, maar het belang van rustgebieden / extensief gebruikt gebied ten behoeve van flora en fauna en minder zichtbare (latente) natuurwaarden komt aanzienlijk minder naar voren. Daarbij is ons opgevallen dat er geen uitspraken worden gedaan over specifieke Zwolse soorten. Hier hebben we in het verleden al eens aandacht voor gevraagd. Dit zouden we graag aangepast zien.We vragen verder structurele aandacht voor natuureducatie waarbij burgers kennis van en respect voor natuur en duurzaamheid kunnen ontwikkelen.

De verbindingen met andere beleidsterreinen zouden ons inziens ook een prominentere rol mogen hebben dan in het huidige concept. Denk bijvoorbeeld aan de Klimaat Actieve Stad (KAS).

We willen de bovengenoemde punten indien gewenst nader toelichten en hopen dat deze meegenomen worden in de ontwikkeling van de definitieve Groene Agenda van Zwolle. We willen ons hier dan ook graag voor inzetten en zijn blij dat de gemeente de dialoog met ons en andere groen-georiënteerde partijen aan wil gaan.

Met vriendelijke groet,

Hans de Graad (voorzitter NPZ)

Terug naar de vorige pagina