De hoofdlijnen zijn positief, de uitwerking is nog wel weinig concreet, en de daadkracht rond de energietransitie roept nog vragen op.  Aldus het Natuurplatform Zwolle en de Milieuraad Zwolle in een gezamenlijke reactie op het Zwolse coalitieakkoord 2018-2022.

Eerste reactie op coalitie-akkoord 2018-2022 NatuurPlatformZwolle/MilieuraadZwolle.

Wij vinden het positief, dat de “duurzame kwaliteit” het centrale thema uit het coalitie-akkoord is. De grote veranderingen in b.v. het klimaat, de noodzakelijk energietransitie en de terugdringing van CO2-uitstoor maakt dit dan ook meer dan noodzakelijk.

In het akkoord staan helaas nog maar weinig concrete uitwerkingen. We hebben er wel alle vertrouwen in, dat ook daar in goed onderling overleg vorm en inhoud aan kan worden gegeven.

Continuïteit/ samenhang

Door de portefeuille-verdeling krijgt natuur en milieu nu te maken met een derde wethouder in nog geen twee jaar. Dat is jammer voor de broodnodige continuïteit.

Er zal echter met de nieuwe wethouders op de verschillende terreinen door het NPZ en de Milieuraad op constructieve wijze samengewerkt gaan worden! We hebben er alle vertrouwen in dat dit zal lukken!
Een goede onderlinge afstemming wordt, doordat de portefeuille nu over meerdere wethouders is verdeeld, erg belangrijk. Wellicht is het een idee om toch een soort primus interparus aan te wijzen, want natuur en milieuaangelegenheden moeten steeds in een goede samenhang bekeken worden.

Energietransitie

Wij stellen wel vraagtekens bij de keuze om het aantal windmolenlocaties te beperken tot alleen Tolhuislanden. De grote vraag is of dat daar voldoende windturbines geplaatst kunnen worden om op voldoende wijze te voorzien in de energie-behoefte van Zwolle. Om de eerder vastgestelde energiegids als uitgangspunt te blijven nemen, is een goede zaak.

Wij vinden het overigens ook positief, dat het nieuwe college werk wil gaan maken met het terugdringen van het energiegebruik bij zowel burgers als bedrijven. Wij zijn zeer benieuwd naar de plannen, die daarvoor ontwikkeld worden. Dit zal echter niet kunnen zonder ook impopulaire maatregelen te nemen en handhavend op te treden. Juist ook deze onderwerpen vragen veel bestuurskracht.

Noodzaak behoud en versterking groenstructuur

Mooi ook om te lezen, dat het college de unieke zwolse groenstructuur zo veel mogelijk wil sparen. Dit punt zouden wij graag nog extra benadrukken. Voor een goed leefklimaat in de stad is het noodzakelijk, dat daar inderdaad zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan. Klimaatverandering, hittestress e.d. geven aan, dat dit een zeer serieus punt is.

We vinden overigens wel, dat er binnen het beleid ook ruimte zou moeten komen voor het “ontstenen” van onze stad. Stenen bebouwing en bestrating houdt veel warmte vast en is een hinderpaal in een goede waterhuishouding. Op dit punt verwachten wij ook initiatieven van het college.

Dierenwelzijn

Het college wil aandacht besteden aan het dierenwelzijn. Tot ons genoegen staan daar óók de in het wild levende dieren bij. Wanneer je dat werkelijk serieus wilt nemen, stelt dat ook eisen aan de omgeving. Je moet het dan voor lief nemen, dat niet álle gebieden toegankelijk zijn voor de (recreatiezoekende) mens. Stilte- en rustgebieden zijn voor in het wild levende dieren een voorwaarde.

Mobiliteit

Wij juichen eveneens toe, dat het college plannen gaat ontwikkelen voor een milieuvriendelijkere wijze van bevoorrading en ontsluiting van de binnenstad. Het blijvend zorgdragen van goede omstandigheden als “fietsstad” zien wij als goede zaak.

Biodiversiteit

In het akkoord wordt – en dat stemt ons tevreden – aandacht geschonken aan het belang van de biodiversiteit en een rijke flora en fauna. Dit noemen schept echter ook verplichtingen. Wij willen graag intensief samenwerken om dit werkelijk handen en voeten te geven.

Evenementen in het groen

In het college-akkoord wordt aangegeven, dat grote evenementen en festivals soms overlast geven voor omwonenden. Dit is natuurlijk zo, we missen hierbij echter wel, dat deze óók een – niet te onderschatten – aanslag (verstoring van de rust, beschadiging ondergrond e.d.) doet op de flora en fauna. Ook deze belangen mogen daarbij niet uit het oog verloren worden.

Vliegveld Lelystad

Prima dat het college een bijdrage wil leveren aan de terugdringing van de te verwachten geluidshinder door het vliegveld bij Lelystad. Uit natuur- en milieu overwegingen zou het nog beter zijn om er voor te ijveren, dat de mobiliteit middels de luchtvaart aan banden gelegd zou worden en er een groter aandeel in milieuvriendelijkere manieren van vervoer gepromoot zouden worden.

Natuur-educatie

Voor het bereiken van een duurzame samenleving is bewustwording bij de bevolking en zeker onder de jeugd een noodzakelijkheid. In dat verband missen we in het akkoord de aandacht voor zaken als natuur- en milieu/duurzaamheids educatie. We gaan er echter vanuit, dat dit toch ook blijvend een plek zal houden in het gemeentelijk beleid.

Uitwerken, uitvoeren en handhaven

Kortom het college-akkoord heeft een flink aantal positieve uitgangspunten. Deze staan en vallen echter bij de daadwerkelijke uitwerking, uitvoering en handhaving. De natuur- en milieuorganisaties blijven dan ook op het vinkentouw zitten om te zien hoe de plannen er daadwerkelijk uit komen te zien. We zullen graag onze bijdrage daaraan leveren, maar zullen zeker ook met een kritische blik blijven kijken . We beschouwen dat als een van onze belangrijkste taken.

Zwolle, 27 mei 2018

Hans de Graad, voorzitter Stichting Milieuraad Zwolle en tevens van het NatuurPlatformZwolle (NPZ).

Deelnemers NPZ: Zwolle Groenstad – IVN afd Zwolle – KNNV afd Zwolle – Bijenvereniging Zwolle – Avifauna Zwolle – Milieuraad Zwolle

 

Terug naar de vorige pagina