Het is ontzettend belangrijk om natuur- en milieuverbetering tijdig en consequent te ‘borgen’ in ruimtelijke plannen . Het Natuurplatform Zwolle, gecoördineerd door de Milieuraad, heeft daarom uitvoerige inbreng gemaakt voor de Zwolse Omgevingsvisie.
Via deze link kun je deze inbreng lezen:  Groene inbreng Zwolse Omgevingsvisie, def 27 feb 19
 Achtergronden: 
Voor de uitvoering van de Omgevingswet ontwikkelt het stadsbestuur van Zwolle de komende jaren haar omgevingsvisie voor Zwolle. Met de nota ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’ heeft de gemeente een aanzet voor de omgevingsvisie en haar kernopgave en ambities geformuleerd.

Belangrijke thema’s voor milieu en natuur zijn: klimaatsverandering, energietransitie, energiebesparing, natuurwaarden in stad en buitengebied, en mobiliteit. In dit document vindt u de visie van het Natuurplatform Zwolle (NPZ) en de werkgroep Milieuzorg van de Milieuraad Zwolle op deze thema’s in de gemeente voor de periode tot 2030. Voor de periode tot 2050 wordt een doorkijk gegeven. We zijn voor de gemeente en andere betrokkenen in de stad een  samenwerkingspartner om een bijdrage te leveren aan de Omgevingsvisie en – plannen, en staan klaar om hieraan actief en coöperatief bij te dragen. We zien veel speelruimte binnen Omgevingsvisie en -plannen om vroegtijdig in ruimtelijke processen groene en duurzame uitgangspunten en maatregelen te borgen.

Op het gebied van milieu en natuur spelen de komende decennia wereldwijd grote vraagstukken.

Ook de gemeente Zwolle wordt geconfronteerd met deze vraagstukken, en zal op haar niveau oplossingen moeten aandragen. Dat vraagt veel samenwerking.

Ons aanbod:

Vanuit onze rol in Zwolle staan we als NPZ en Milieuraad klaar om met de gemeente en andere betrokkenen samen te werken en de uitdaging aan te gaan en de natuur- en milieubelangen in te brengen in de Omgevingsvisie. We brengen onze deskundigheid in op verschillende deelterreinen en bij de praktische en concrete uitwerkingen.

 

Terug naar de vorige pagina