De gemeente Zwolle zet in op het behalen van de klimaatdoelstellingen inclusief het terugdringen van CO2. De doelstellingen zijn: in 2025 minstens 25% CO2 te hebben bespaard ten opzichte van 1990 en ten minste 25% duurzame energie op te wekken. Voor 2030 stelt men het doel om ten opzichte van 1990 ten minste 49% minder CO2 uit te stoten. De Milieuraad heeft de voortgang doorgerekend en concludeert in een rapportage, dd 11-11-2021, aan de gemeente dat de inzet versterkt moet worden om de doelstellingen na 2025 te halen . Anders zal dat bij lange na niet lukken.

Via een analyse en een reeks van aanbevelingen geeft de Milieuraad een handreiking hoe de doelstellingen wel gehaald kunnen worden. Dit begint bij juiste actuele informatievoorziening: voortdurende actualisering van de stand van zaken, met doorrekening van de juiste inzet van mogelijkheden om doelstellingen (alsnog) te halen. En voortdurende bijstelling van keuzes naar aanleiding van wat er wel en wat er niet (voldoende) blijkt te werken. Up to date informatievoorziening ontbreekt momenteel.

Met een juiste combinatie van (stimuleren van) energiebesparing, windenergie en zonne- energie opwekking komen de doelstellingen weer in zicht. Geothermie en verdere innovaties kunnen eventueel een bijdrage leveren maar het is onverstandig om daar nu al alle kaarten op te zetten. Elektrisch rijden helpt alleen als er voldoende duurzame opgewekte energie is, en het net de extra vraag aankan. De Milieuraad raadt af om biomassa in te zetten.

Samengevat zijn de aanbevelingen:

1- Een voortdurend actuele energiemonitor, met een actuele prognose welke mix van inzet en eventuele bijstellingen nodig zijn.

2- De inzet op CO2 neutrale woningen en bedrijven intensiveren door :

a- In alle wijken te starten met overleg over warmtenetten

b- Duurzaamheidsleningen

c- Uitbreiding financiële ondersteunende maatregelen voor niet kapitaalkrachtigen zoals jongeren.

d- Voorwaarden bij vergunningverlening nieuwbouwprojecten.

e- Afspraken met corporaties en particuliere pandeigenaren.

f- Stimuleren van ontwikkelingen bij bedrijven en instellingen, via een aanjaagteam.

g De landelijke Meldplicht energiebesparing voor instellingen – voorzien van lokale controle en handhaving.
h- De controle en handhaving bij alle afspraken en maatregelen versterken.

i- Mogelijkheden voor verplichtende voorwaarden voor koopwoningen en andere particuliere gebouwen bepleiten bij het Rijk.

3- Duurzame energieopwekking

a-Realisatie van ruimtelijke plannen voor energieopwekking kost tijd. Alleen zo snel mogelijk starten biedt nog mogelijkheden om voor 2030 resultaat te boeken.

b- Lokaal eigendom van projecten en financieel profijt voor betrokkenen zorgen voor meer draagvlak en enthousiasme

c- Zodra de netverzwaring is gerealiseerd dienen, regionaal afgestemde, projecten voor windenergie direct te kunnen starten.

d- Gemiddelde opwekking 60 % wind, 40 % zon is realistische verhouding voor het halen van doelstellingen.

4- Communicatie

a- Lanceer een website met succesverhalen van Zwollenaren die hebben verduurzaamd. Verwijs voor verduurzamingtips naar deze site.

b- Gevarieerde communicatiekanalen. Gebruik website, sociale mediaplatforms, lokale media, en toegespitste communicatie op specifieke locaties gericht. Communiceer over verduurzamingsmogelijkheden en website waarop informatie gevonden kan worden.

c- Start communicatiecampagnes waarin op de intrinsieke motivatie van bewoners wordt gespeeld om duurzaamheid te triggeren.

d- Extra focus op ouderen: ontzorgen , informeren, verzilverleningen.

Onderbouwing en uitwerking hiervan vindt u in de bijgaande notitie (klik op de link):

Perspectief CO2 uitstoot -Zwolle

De Milieuraad is graag bereid verder inbreng te leveren rond deze thematiek,

Terug naar de vorige pagina