Natuurplatform en Milieuraad Zwolle zijn bezorgd over de bouwplannen bij het Zwartewater aan de zijde van Holtenbroek. Op 4 maart 2020 is een uitvoerige onderbouwde reactie naar de gemeente gestuurd.  Die kun je via deze link lezen: Reactie ZwarteWaterzone- Milieuraad- Natuurplatform Zwolle

Samengevat is de conclusie van Milieuraad/ Natuurplatform Zwolle:

1– Buitendijkse bebouwing, meer dan in het huidig bestemmingsplan beschreven staat en zeker waar de bebouwing nu gesitueerd is wijzen wij af en achten wij in strijd met alle bestaande vigerende plannen

2– Herinrichting van het noordelijk bedrijventerrein, van de Prinses Margriethaven tot aan de Holtenbroekerbrug is gewenst, mogelijk met toevoeging van kleinschalige woonbebouwingen en versterking van de groenstructuur

3– Onafhankelijk onderzoek naar natuur en milieuwaarden is noodzakelijk voordat tot planvaststelling overgegaan wordt

4– MER-onderzoek verplicht stellen wanneer dit plan onverhoopt gehandhaafd mocht blijven

.Dit onderbouwen wij met argumenten uit het huidige bestemmingsplan, met gegevens over de natuur ter plekke en over de rol van het gebied binnen de stedelijke hoofdgroenstructuur, als natuurlijke verbindingszone. En met ruimtelijke argumenten, zoals bijvoorbeeld ook de negatieve effecten van toenemende mobiliteit voor de wijdere omgeving.

We beseffen dat we laat in het proces met een uitvoerige analyse komen , die ingrijpende wijzigingen in de huidige planvorming vraagt. We vragen u toch om dit een serieuze rol te geven, de natuur en de leefbaarheid alsnog een centrale positie te geven in de verdere planvorming.

Samenvatting van de plekken waar het Natuurplatform Zwolle groene knelpunten/ barrières in de ecologische verbindingszone/ ziet in de plannen voor de Zwartewaterzone.

 

Terug naar de vorige pagina